तिथि

शनि मंत्र

Shani-Mantra.png

शनि मंत्र 

 

1: - ऊँ भगभवाय विद्महैं मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात्।

 

2: - ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नम: ||

 

3: - नीलांजनसमाभासं रविपुत्र यमाग्रजम, छायामार्तंड सम्भूतं नं नमामि शनैश्चरम।

 

4: - ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीपतये शनयो रविस्र वन्तुनःl

 

5: - ऊँ भगभवाय विद्महैं मृत्युरुपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोद्यात्।

 

6: - ऊं कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्न: सौरि: प्रचोदयात

 

7: - कोणस्थ पिंगलो बभ्रु: कृष्णो रौद्रोन्तको यम: ।

सौरि: शनैश्चरो मंद: पिप्पलादेन संस्तु ।।

{{com.CommentedByName}}

{{com.CommentMessage}}

Your Comment

सम्बन्धित पृष्ठ